KPMG Kenya

KPMG Kenya

150 150 Pankaj Kaushik

“We can’t wait for Shortlist’s support next year!”